Izložbe KUF

Izložba KUF 6 – Deplijan

Projekt KULTURA U FOKUSU šeste godine zaredom realiziran kroz međunarodni fotografski natječaj na platformi mediapitch.com, a ove godine aktualizira se i popularizira na stranici kulturaufokusu.com.

Opširnije ...

Prva izložba u 2021

Prva ovogodišnja izložba u RH i šire, predstavlja finaliste fotografskog natječaja Kultura u fokus, koji se realizira uz potporu Sveučilišta Sjever, a čiji je autor

Opširnije ...

Izložba KUF 5 – Deplijan

Projekt KULTURA U FOKUSU petse godina zaredom realizira krozmeđunarodni fotografski natječajna platformi mediapitch.com, a odove godine aktualizira se i popula -rizira na stranici kulturaufokusu.com.

Opširnije ...